Guilt Free Oil

น้ำมันรำข้าวแต่ละชนิดต่างกันอย่างไร?

12 September 2019

1.น้ำมันรำข้าวจ้าว??
ทำจากข้าวที่ปลูกในพื้นนาเขตชลประทานลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
? โอรีซานอล 7,500 ppm

2.น้ำมันรำข้าวนึ่ง??
เกิดจากการนำข้าวเปลือกไปผ่านการอบด้วยไอน้ำร้อน (Steam)
รำของข้าวนึ่งที่ผ่านการขัดออกจากการเมล็ดข้าว จึงสามารถกักเก็บความสดใหม่ไว้อย่างดี
มีค่า acid value ที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับข้าวขาวทำให้ได้
? โอรีซานอล 11,000 ppm

3.น้ำมันรำข้าวหอมมะลิ??
เป็นพันธุ์ข้าวที่ดีที่สุดของไทย มีชื่อเสียงและเป็นที่กล่าวขานจากคนทั่วโลก
“THE BEST OF THAI RICE”
ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวนาปีที่ปลูกเพียงปีละครั้ง ปลูกในนาน้ำฝนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนที่ไม่นิยมใช้สารเคมี
?โอรีซานอล 12,000 ppm

?รำข้าวแต่ละชนิดที่เรานำมาสกัดเป็นน้ำมันรำข้าว เป็นรำข้าวที่สดใหม่ เพราะโรงงานผลิตของเรามีโรงสีข้าวเป็นของตัวเอง จึงทำให้ได้รำข้าวที่มีความสดใหม่อยู่เสมอ

share