Guilt Free Oil

🌾 ใจข้าวข้าวไทย…เพื่อคนไทย 🌾

26 May 2021

🌾 ใจข้าวข้าวไทย…เพื่อคนไทย 🌾
น้ำมันรำข้าว “ใจข้าว” ผลิตภัณฑ์จากข้าวไทย 100%
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของไทย

สนับสนุนเกษตรกรที่เป็นดั่งกระดูกสันหลังของประเทศไทยมาช้านาน
ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น

ข้าวไทยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เป็นที่ต้องการของตลาดโลก
และยังสามารถช่วยพัฒนาการเกษตรของประเทศชาติได้

#JaikaoRiceBranOil #น้ำมันรำข้าวใจข้าว

share